About

TITIA EX

Titia Ex
is a visual artist based in Amsterdam.
Ex studied film and photography at the Rijksakademie in Amsterdam and was artist-in-residence at the video department of the Musashino Art University in Tokyo. Her first experiments as a choreographer of light, time and space took place in the theatre. Here she worked together with dancers, actors and musicians. At the post-academic art institute, the Rijksakademie, she made her first installations in which light became an autonomous visual element of great value.


Public Art
Artist Titia Ex is the creator of dozens of high-profile, large-scale light artworks in public space. For her, this means working from the context and reflecting on issues of values, identity, history and social relations. She sees the public space as living organism. A continuous process of interaction between people and their environment. Public space is the place where we see the other. Where we make the social city. It is where we form our identity and commitment.


Art of Light
Light, natural and artificial, is a crucial aspect in defining our surroundings. It sets the rhythm, adds a tone and creates personal experiences. It affects us, how we feel and how we move through our living environment every day. Working with light in public space does not begin or end in a physical form but is a transfer of energy. It can lift a space out of its anonymity, break fixed patterns and change its essence. Titia Ex work is a playful search for what the rhythm is, the resonance of the place and how to provide this with a poetic echo.


Immersive Art
Titia Ex's visual light & media sculptures are immersive with their dynamic, movable forms and interactive characters. In the course of light and dark, the cycles of day and night, they reflect related changes of mood. At any moment of the day, these works can change their meaning.
The interactivity is expressed by inviting everyone to participate and enter the space in a way that is different from what it appears to be. This experience is unique and personal. Light is a promise, elusive and emotional.


Worldwide exposure & representation in collections
Her works, objects and installations have been exhibited worldwide, such as in London, Berlin, Paris, Los Angeles, New York, Tokyo, Beijing, Gwangju, Manama, Jerusalem, Istanbul and represented in collections of institutions like the University Medical Center Leiden; Stedelijk Museum Amsterdam; Nederlands Architectuur Instituut: Glass Museum Graz Austria; Donnell Library New York; Philips Museum Eindhoven; Bureau Spoorbouwmeester Station Den Bosch; Museum Op Solder Amsterdam, Ministry of Foreign Affairs and various private collections.


TITIA EX

Titia Ex
is beeldend kunstenaar en gevestigd in Amsterdam. Ex studeerde film en fotografie aan de Rijksakademie in Amsterdam en was artist-in-residence Aan de Musashino Art University in Tokyo. Haar eerste experimenten als choreograaf van licht, tijd en ruimte vonden plaats in het theater. Hier werkte ze samen met dansers, acteurs en muzikanten. Op de post-academische kunstinstelling, de Rijksakademie, maakte zij haar eerste installaties waarin licht een autonoom beeldend element van grote waarde werd.


Kunst in de openbare ruimte
Kunstenaar Titia Ex is de maker van tientallen spraakmakende, grootschalige lichtkunstwerken in de openbare ruimte. Voor haar betekent dit werken vanuit de context en reflecteren op vraagstukken van waarden, identiteit, geschiedenis en sociale verhoudingen. Zij ziet de openbare ruimte als een levend organisme. Een continu proces van interactie tussen mensen en hun omgeving. De openbare ruimte is de plek waar we de ander zien. Waar we de sociale stad maken. Het is waar we onze identiteit en betrokkenheid vormen.


Kunst van het licht
Licht, natuurlijk en kunstmatig, is een cruciaal aspect in het bepalen van onze omgeving. Het bepaalt het ritme, voegt een toon toe en creëert persoonlijke ervaringen. Het beïnvloedt ons, hoe we ons voelen en hoe we elke dag door onze leefomgeving bewegen. Werken met licht in de openbare ruimte begint of eindigt niet in een fysieke vorm, maar is een overdracht van energie. Het kan een ruimte uit haar anonimiteit halen, vaste patronen doorbreken en haar essentie veranderen. Het werk van Titia Ex is een speelse zoektocht naar wat het ritme is, de resonantie van de plek en hoe dit van een poëtische echo te voorzien.


Immersieve kunst
Titia Ex's visuele licht & media sculpturen zijn meeslepend met hun dynamische, beweeglijke vormen en interactieve karakters. In het verloop van licht en donker, de cycli van dag en nacht, weerspiegelen ze daarmee samenhangende stemmingswisselingen. Op elk moment van de dag kunnen deze werken van betekenis veranderen. De interactiviteit komt tot uiting door iedereen uit te nodigen om deel te nemen en de ruimte te betreden op een manier die anders is dan ze lijkt te zijn. Deze ervaring is uniek en persoonlijk. Licht is een belofte, ongrijpbaar en emotioneel.


Internationale tentoonstellingen & collecties
Haar werken, objecten en installaties zijn wereldwijd tentoongesteld, zoals in Londen, Berlijn, Parijs, Los Angeles, New York, Tokio, Beijing, Gwangju, Manama, Jeruzalem, Istanbul en vertegenwoordigd in collecties van instellingen als het University Medical Center Leiden; Stedelijk Museum Amsterdam; Nederlands Architectuur Instituut: Glass Museum Graz Austria; Donnell Library New York; Philips Museum Eindhoven; Bureau Spoorbouwmeester Station Den Bosch; Museum Op Solder Amsterdam, Ministerie van Buitenlandse Zaken en diverse particuliere collecties.